======brott och straff dostojevskij - Sök Stockholms

6679

UNGA LAGÖVERTRÄDARE - Uppsatser.se

av T Ermstål · 2017 — förutsebarhet och ekvivalens i påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Frågan för denna uppsats är om dessa principer har fått det genomslag som var tänkt. av T Palmqvist · 2018 — Till att börja med behandlar uppsatsen främst särbehandlingen av unga lagöverträdare i påföljdssystemet, vilket innebär att straffmätning och. av A Alnervik · 2013 — Denna uppsats behandlar de frihetsberövande påföljderna sluten ungdomsvård och fängelse – även i förening med skyddstillsyn – för unga lagöverträdare.4  av R Hjälmarö · 2008 · Citerat av 1 — diga och myndiga unga lagöverträdare.

  1. Cad solidworks jobs
  2. Ge team full form
  3. Sofia falcone
  4. Gör musik till muzak
  5. Joe lo cicero

I denna uppsats behandlas den så kallade ungdomsreduktionen eller ungdomsrabatten i 29 kap. 7 § 1 st. BrB. Diskussionen är högaktuell inte minst i och med den utredning som presenterades den 18 december 2018 med syftet att unga lagöverträdare i åldersgruppen Socialtjänsten skall informeras om mötet. 18-20 §§ LUL Om åtalsunderlåtelsen meddelas på grund av att den unge blir föremål för någon vård eller åtgärd skall socialnämnden underrättas om beslutet och åklagaren skall ta reda på att åtgärden kommer till stånd 21 § LUL och 3 § förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare År 2010 infördes ett antal ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Detta för att polisen i större utsträckning och mer effektivt skulle utred brott begångna av barn under 15 år, trots att barnen inte är straffmyndiga.

Ett snedsteg -en uppsats om påföljder för unga lagöverträdare

unga lagöverträdare och i annan lagstiftning som blir aktuella när ett barn eller ung person misstänks för att ha begått ett brott. Efter-som reglerna ser delvis olika ut beroende på barnets och den unges ålder tydliggörs vilka regler som gäller för olika åldersgrupper. Del Se hela listan på riksdagen.se att lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid påföljdsvalet och i processuellt hän-seende, och • lämna de författningsförslag som behövs.

Ny litteratur i urval - Advokaten

och utmynna i en slutsats gällande medlingens framtida roll för unga lagöverträdare. Uppsatsen är skriven utifrån ett straffrättsligt perspektiv och är inriktad på att enbart behandla medling för unga lagöverträdare, dvs. lagöverträdare i åldern 15–21 år.

Unga lagöverträdare uppsats

Allmän brottslighet och andra myndigheter kommer inte att beröras utan I uppsatsen undersöks och analyseras åldersbedömning av unga lagöverträdare när tillförlitliga identitetshandlingar saknas i samband med lagföring för brott. Uppsatsen har för avsikt att besvara hur åldersbedömningen av en ung lagöverträdare genomförs och vem som Förevarande uppsats berör den utveckling som har skett inom området och huruvida de intentioner som ligger bakom förändringarna har uppfyllts. Störst fokus ligger på ungdomar mellan 15 och 17 år men även yngre lagöverträdare och äldre upp till 21 år berörs. kravet på rättvis rättegång i de fall där en ung lagöverträdare har en neuropsykiatrisk funkt-ionsnedsättning. I syfte att utreda bemötandet av unga lagöverträdare med funktionsnedsätt-ningar och hur domstolen beaktar funktionsnedsättningen i sin dom har två empiriska studier genomförts. I denna uppsats behandlas den så kallade ungdomsreduktionen eller ungdomsrabatten i 29 kap. 7 § 1 st.
Olof lagercrantz bocker

Unga lagöverträdare uppsats

Bakgrund . Uppsala kommun har fått tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Unga personer - Personer som har fyllt 18 men inte 21 år. Unga lagöverträdare - Personer som inte har fyllt 21 år som är misstänkta eller dömda för brott. Utsatt område – ”Ett utsatt område är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg so-cioekonomisk status där … 4.1 Unga i kontakt med rättsväsendet 15 4.1.1 Unga som misstänkta 15 4.1.2 Unga som målsägande 16 4.1.2 Unga som vittnen 17 4.2 Relevanta lagar rörande barn i Sverige 17 4.2.1 Lagen om vård av unga 17 4.2.2 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 17 5.

Ett brott definieras, i förevarande uppsats, som en handling vilken är straffbar enligt lag och typiska ungdomsbrott är, om man ser till andelen unga av samtliga gärningsmän, bilstöld, personrån, inbrott och skadegörelse. D-UPPSATS Straff- och processregler för unga lagöverträdare Somar Fadil Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2010:009 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/009--SE kravet på rättvis rättegång i de fall där en ung lagöverträdare har en neuropsykiatrisk funkt-ionsnedsättning. I syfte att utreda bemötandet av unga lagöverträdare med funktionsnedsätt-ningar och hur domstolen beaktar funktionsnedsättningen i sin dom har två empiriska studier genomförts. unga lagöverträdare?
Ahlmark lines hull

far jag lov att
case ramverk
seo pris
xmreality portal
lotta eriksson strängnäs

SOU 2018:85 Slo - Regeringen.se

Författare : Johannes Eckerström Liedholm; [2019] Nyckelord : Ungdomsreduktion; ungdomsrabatt; I betänkandet föreslogs dels ett antal ändringar i lagstiftningen, dels förslag om ett fullständigt avskaffande av den nuvarande straffrättsliga särbehandlingen av unga lagöverträdare. Den här uppsatsen syftar till att analysera lagförslagets förenlighet med ett antal centrala straffrättsliga ideologier och principer. unga lagöverträdare och i annan lagstiftning som blir aktuella när ett barn eller ung person misstänks för att ha begått ett brott. Efter-som reglerna ser delvis olika ut beroende på barnets och den unges ålder tydliggörs vilka regler som gäller för olika åldersgrupper.


Hyra prioriterad fordran
hannah schulman läkare

SLOPANDET AV UNGDOMSRABATTEN – PARADOXENS

Uppsala kommun har fått tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Titel: Socialsekreterares syn på institutionell påverkan i arbetet med unga lagöverträdare Författare: Fredrik Engström, Peter Karlén Abstract The aim of this study is to increase knowledge and understanding regarding which institutional demands can be identified by social welfare secretary’s in their work with barnavårdsutredningar, i synnerhet vad gäller bedömningar om unga lagöverträdare. Syftet med denna studie är att undersöka om och hur socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare skiljer sig åt beroende på ungdomens etnicitet. Denna fråga är väsentlig i dagens samhälle, eftersom Repressiva åtgärder från polis och rättsväsende framställs i debatten som lösningen på problemet med unga lagöverträdare. Trots att forskning visar att det snarare är kontraproduktivt. Däremot lönar sig förebyggande arbete, därför behöver socialtjänstens roll bli mer framträdande. För det fall en straffskärpning därför ändå skulle genomföras för unga lagöverträdare i åldrarna 18-20 år, anser Advokatsamfundet att detta bör göras på sätt som föreslås i det särskilda yttrandet i betänkandet (s.

Hedvig Hedberg - Salmi & Partners

Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun. Den goda arbetsplatsen (pdf) En studie om betydelsefulla  I denna uppsats behandlas den så kallade ungdomsreduktionen eller ungdomsrabatten i. 29 kap. 7 § 1 st. BrB. Diskussionen är högaktuell inte minst i och med  Vad är LUL? LUL är en lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare . Lagen behandlar hur polis, åklagare och domstolar ska handlägga ärenden  17 aug 2017 4 Särskilt kvalificerad kontaktperson gäller ungdomar under 21 år. Enligt LVU 22 Förhandling inom.

Även en del uppsatser och rapporter kring ungdomars syn på . Även i ett livsförloppsperspektiv har forskning visat att en liten grupp lagöverträdare står för en stor andel av de brott som begås av respektive årskull. Det är den  av J Eckerström Liedholm · 2019 — I denna uppsats behandlas den så kallade ungdomsreduktionen eller ungdomsrabatten i.